"CORPORA-MED" CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Eliminacja ryzyk i poprawa ergonomii warunków pracy personelu podstawą zdrowia!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Przedmiotem projektu jest w okresie realizacji tj. do 01.11.2020 do 31.10.2021 poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. "CORPORA-MED". Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 22 osób (20Ki2M)- pracowników Centrum, w tym 16 osób (15Ki1M)w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia i efektywniejsze zarządzanie personelem, z uwzględnieniem potrzeb osób dojrzałych.

 • Wartość całkowita 177421,53 zł
 • Koszty kwalifikowane: 177421,53 zł
 • Dofinansowanie: 156130,95 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 150808,30 zł zł
 • Wkład Budżetu Państwa: 5322,65 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

› Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
› Wartość docelowa - K 15
› Wartość docelowa - M 1
› Ogółem wartość docelowa - 16Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

› Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --
› Ogółem wartość bazowa: 0
› Ogółem wartość docelowa: 19
› Wartość bazowa - Kobiety 0 Wartość docelowa – Kobiety: 18
› Wartość bazowa - Mężczyźni 0 Wartość docelowa - Mężczyźni 1Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

› Wzrost ergonomii i jakości pracy;
› Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
› Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
› Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
› Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.

Administracja

Księgowość +48 32 2311146 w. 105
Przełożona +48 32 231 11 46 w. 103
Kadry +48 32 231 11 46 w. 105
Skargi +48 32 2311146 w. 102
Informatyka +48 32 729 8000

Siedziba Firmy

Corpora-Med Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Średnia 10
tel. +48 32 231 11 46
fax: +48 32 750 53 80

Pozostań w kontakcie

  Rejestracja telefoniczna:

  +48 32 337 45 40


  Rejestracja SMS:

  +48 508 339 022Administrative portal

Sign in to your account.
Forgot your password?